องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
กองช่าง

 

 
   นายมงคล  รักสนิท
 
  ผู้อำนวยการกองช่าง 

 

 
 
 
 นางบุญเชิด  ไพฑูรย์   นายประทีป  ปานหมื่นไวย
 นายช่างโยธาชำนาญงาน  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 
นายยุวราช ขอเหนี่ยวกลาง นางสาววาสนา  วุทธิพงษ์ปรีชา   นางสาวพรพิมล ขอนัดกลาง
ผช.จพง.ประปา ผช.จพง.ธุรการ ผช.นายช่างโยธา
 
 
 


นายโยธิน มุ่งเฝ้ากลาง
นายไสว เจือณรงค์
 นายสราวุธ จงชิดกลาง
คนงานทั่วไป
 คนงานประปา
 คนงานประปา
   
 

   
นายจิรานุวัฒน์  หมายอมกลาง
   
 คนงานประปา