องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
สภา อบต.

 
 นายสมชิต ขอนัดกลาง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 นางณัฐธิรา วิวัฒนาการ  พ.อ.อ. ไพบูลย์ สีลเสฏโฐ ศิริประเสริฐ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 

 นายปราการ เคยพุทรา นายสมสิน เคยพุทรา
 นายตะไล หวังสระกลาง นายนัด หมายครอบกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
 
 

 
 นายประสบชัย ขอสวยกลาง นายประเชิญ ขอเหนี่ยวกลาง
 นายไพฑูรย์ หมายปิดกลาง นางนีรนุช เนียมศรีเพชร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
 
 
 

 นายบุญสม เสริมใหม่  นางสมส่วน มุ่งย่อมกลาง  นายไพโรจน์ ศิริประเสริฐ  นายประเสริฐ ชูจอหอ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
 
 
 

 นายสมาน การรักเรียน  นายกังวาฬ หมายอมกลาง  -  นายอภิชาติ ปลั่งกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
 
 
 

 นายสุพล เนาว์กลาง นางณัฐธิรา วิวัฒนาการ
 นายวิโรจน์ กาสำโรง  นายพิจิตร มุ่งอุ้มกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
 
 

 
 นายสมชิต ขอนัดกลาง นางทวีป มุ่งซ้อนกลาง
 นายร่วม หวังไรยกลาง นายวีระ กรงกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12