องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
   นางสาวฐิตาภา  วงค์อินตา
 
  หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 
 
 
  นางชนุตม์ วรรณโส  
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 
 
 นางถวัลย์ จอกจอหอ

นางสาวสาวิตรี หมายสอนกลาง
ครู คศ.1
   ครู คศ.1
 
   
 
 นางทุเรียน หมายอมกลาง  

 ผช.หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระถินหนองเครือชุด  
   

 นางสาวสุขสันต์  หมายปิดกลาง  
 นางสาวจันจิรา  หมายอมกลาง
 ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก    ผช.จพง.ธุรการ