องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

   
 
    พ.อ.อ. ไพบูลย์ สีลเสฏโฐ  ศิริประเสริฐ  
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์  
   

  นางสาวฐิตาภา  วงค์อินตา   นางสาวธัญพร เพียรกลาง นายมงคล  รักสนิท
 หัวหน้าสำนักงานปลัด

 ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
   
 
นางสาวฐิตาภา  วงค์อินตา

นายมงคล  รักสนิท
 รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม 


รักษาการผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร