องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
 


18 มีนาคม 2563 วันท้องถิ่นไทย


วันที่ 18 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ จัดพิธีวันท้องถิ่นไทย เพื่อสำนึกในพระมหากรณาธิคุณ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแรก เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครอง  และในการนี้ นายชิตณรงค์  ขอเหนี่ยวกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยคระผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง  และลูกจ้าง ได้ร่วมกันกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี  ตามรอยพระยุคลบาท  จะมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของชาติแลประชาชน และเสริมสร้างคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน และจะปฏิบัติราชการโดยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น

2020-05-20
2020-05-15
2020-05-08
2020-05-07
2020-04-21
2020-04-02
2020-03-18
2020-02-26
2020-02-17
2020-01-31