องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2565


โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นําหมู่บ้าน กลุ่มผู้นําต่างๆ ข้าราชการ พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง อบรมและทัศนะศึกษาดูงาน เสริมทักษะด้านการพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2565

- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน รักษ์เขาบายศรี

- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม แม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี

2022-12-05
2022-11-29
2022-11-28
2022-11-28
2022-11-08
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-01
2022-08-01