องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ +
นายชิตณรงค์  ขอเหนี่ยวกลาง
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์
  โทรศัพท์ +  061-6945915
  อีเมล์ + admin@lamkhohong.go.th
 
  ชื่อ +
  นายชาคฤษ  หมายอมกลาง
  ตำแหน่ง + รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์
  โทรศัพท์ + 085-0233407
  อีเมล์ + admin@lamkhohong.go.th
 
  ชื่อ +
นายเทพพยุง  มุ่งค้ำกลาง
  ตำแหน่ง + รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์
  โทรศัพท์ + 085-0233407
  อีเมล์ + admin@lamkhohong.go.th
 
  ชื่อ +
นายพยนต์ฤทธิ์  ขอสูงเนิน
  ตำแหน่ง + เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์
  โทรศัพท์ +  095-4723285
  อีเมล์ + admin@lamkhohong.go.th
 

  ชื่อ +
พ.อ.อ. ไพบูลย์ สีลเสฏโฐ ศิริประเสริฐ
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริการส่วนตำบลลำคอหงษ์
  โทรศัพท์ + 081 - 3901735
  อีเมล์ + admin@lamkhohong.go.th
 
 

  ชื่อ + นางสาวฐิตาภา  วงค์อินตา
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักงานปลัด
  โทรศัพท์ + 085 - 4115655
  อีเมล์ + admin@lamkhohong.go.th
 

  ชื่อ +
นางสาวธัญพร เพียรกลาง
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองคลัง  
  โทรศัพท์ + 081 - 2631334
  อีเมล์ + admin@lamkhohong.go.th
 

   ชื่อ + นายโอวาส หว่างกลาง
   ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง / รักษาการผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
   โทรศัพท์ + 086-8770490
   อีเมล์ + admin@lamkhohong.go.th

   ชื่อ + นางสาวนุชนาถ มุ่งยุทธกลาง
   ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   โทรศัพท์ + 089-2828958
   อีเมล์ + admin@lamkhohong.go.th

   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ หมู่ที่2 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
โทรศัพท์:044-756380 / โทรสาร:044-756184
E-mail : admin@lamkhohong.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign