องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
 


ประชุมประสานแผนพัฒนาระดับท้องถิ่น อำเภอโนนสูง


วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00น. การประชุมประสานแผนพัฒนาระดับท้องถิ่น อำเภอโนนสูง ณ ห้องประชุม(ชั้น2) องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ท่านนายกชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง ในฐานะประธาน คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอโนนสูง พร้อมด้วยคณะกรรมการประสานแผนฯ อันประกอบด้วย

1. ท่านนายกชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง ประธานคณะกรรมการฯ

2. นายก อปท.ทุกท่าน กรรมการฯ

3. ส.จ.เขตอำเภอโนนสูง กรรมการฯ

4.ปลัด อปท. 18 แห่ง กรรมการฯ

5.ข้าราชการ อบจ. ที่ นายก อบจ.มอบหมาย กรรมการฯ

6.พ.อ.อ.ไพบูลย์ สีลเสโฐ ศิริประเสริฐ ปลัด อบต.ลำคอหงษ์ กรรมการฯ/เลขานุการ

ได้ประชุมพิจารณากลั่นกรอง โครงการเกินศักยภาพของท้องถิ่นในอำเภอโนนสูงฯ ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ดำเนินการสรุปและทำการจัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการฯระดับจังหวัดต่อไป

2024-05-01
2024-04-29
2024-04-26
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-05
2024-04-04
2024-04-02