องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
 


การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์


วันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการรับเงินจ่ายเงินและเงินคงเหลือ รายงานสรุปสถานะการเงินกองทุน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566) พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และพิจารณาอนุมัติแผนสุขภาพชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

2024-05-01
2024-04-29
2024-04-26
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-05
2024-04-04
2024-04-02