องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
 


การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์


วันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการรับเงินจ่ายเงินและเงินคงเหลือ รายงานสรุปสถานะการเงินกองทุน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566) พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และพิจารณาอนุมัติแผนสุขภาพชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

2024-01-15
2024-01-12
2024-01-09
2024-01-02
2023-12-29
2023-12-28
2023-12-22
2023-12-20
2023-12-19
2023-12-08