องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
ประวัติความเป็นมา

ประวัติ อบต.

ประวัติตำบลลำคอหงษ์

          เดิมตำบลลำคอหงษ์ อยู่ในเขตการปกครองของตำบลขามเฒ่า และได้แยกการปกครองไปเป็นตำบลลำคอหงษ์ เมื่อปี พ.ศ. 2535 เหตุผล ที่แยกออกจากตำบลขามเฒ่าก็คือ เนื่องจากพื้นที่บริเวณเขตปกครองมีบริเวณกว้างขวางพอสมควร การรับรู้ในเรื่องของข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนนั้น มีความล่าช้าและไม่ทั่วถึง
ได้รับการแต่งตั้งชื่อตามเรื่องเล่าที่เล่าว่า
ลำคอหงษ์เป็น ชื่อเรียกมาจากลำห้วยคอหงษ์ โดยมีชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงได้ รวบรวมอุปกรณ์พากันไปขุดคลองน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ขณะที่ชาวบ้านขุดคลองอยู่นั้น ชาวบ้านก็ต้องประหลาดใจที่ได้เจอกับคอหงส์ เป็นโลหะหล่อทองเหลืองโบราณ ซึ่งพบเพียงคอของหงส์ แต่ไม่พบหัวและลำตัวของหงส์ และเป็นที่มาของชื่อลำคอหงษ์ ในเวลาต่อมา จนถึงปัจจุบัน

          ตำบลลำคอหงษ์ในอดีตหลังจากแยกออกจากตำบลขามเฒ่าแล้วนั้น ก็ได้มีการแบ่งแยกออกเป็น 10 หมู่บ้าน อันได้แก่

 บ้านโนนพรม          หมู่ที่ 1

 บ้านสะพาน           หมู่ที่ 2

 บ้านคอหงษ์           หมู่ที่ 3

 บ้านโนนสะพาน      หมู่ที่ 4

 บ้านดอนผวา          หมู่ที่ 5

 บ้านโนนลาว          หมู่ที่ 6

 บ้านหนองเครือชุด    หมู่ที่ 7

 บ้านกระถิน           หมู่ที่ 8

 บ้านโนนบ่อ           หมู่ที่ 9

 บ้านโนนกราด        หมู่ที่ 10

            ต่อมาในปี พ.ศ. 2542ได้มีการแยกออกมาเพื่อตั้งเป็นหมู่บ้านอีก 2 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11 ขอแยกออกจากบ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12 ขอแยกออกจากบ้านหนองเครือชุด หมู่ที่ 7 ทำให้ตำบลลำคอหงษ์ มีทั้งหมด 12 หมู่บ้าน จนถึงปัจจุบัน ดังรายชื่อต่อไปนี้

 บ้านโนนพรม          หมู่ที่ 1

 บ้านสะพาน           หมู่ที่ 2

 บ้านคอหงษ์           หมู่ที่ 3

 บ้านโนนสะพาน      หมู่ที่ 4

 บ้านดอนผวา         หมู่ที่ 5

 บ้านโนนลาว          หมู่ที่ 6

 บ้านหนองเครือชุด    หมู่ที่ 7

 บ้านกระถิน           หมู่ที่ 8

 บ้านโนนบ่อ           หมู่ที่ 9

 บ้านโนนกราด        หมู่ที่ 10

 บ้านดอนพรหมสร    หมู่ที่ 11

 บ้านหนองเครือชุดพัฒนา     หมู่ที่ 12

                 องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ตั้งแต่เริ่มเดิมทีนั้นเป็น สภาตำบลลำคอหงษ์ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2535 ซึ่งได้จัดตั้งตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326    ลงวันที่  13 ธันวาคม 2515   โดยให้เรียกชื่อว่า สภาตำบลซึ่งยังไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ที่ตั้งของสภาตำบลลำคอหงษ์แต่เดิมนั้น  เล่ากันแต่เดิมว่าตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนบ้านดอนผวา เมื่อปีพ.ศ. 2537 แล้วจึงค่อยย้ายที่ทำการสภาตำบลลำคอหงษ์ไปที่ทำการอำเภอโนนสูง หลังจากปี พ.ศ. 2540 สภาตำบลลำคอหงษ์ ได้ทำการย้ายที่ทำการไปที่บริเวณ บ้านคอหงษ์  หมู่ที่ 3 เหตุผลคือต้องการความเป็นเอกเทศ และหลังจากนั้นได้ย้ายมาจัดสำนักงานบริเวณหมู่ที่ 2 บ้านสะพานดังเช่นปัจจุบัน มีโครงสร้างสภาตำบล อันได้แก่

 - นายคง หวังสระกลาง กำนันท้องที่เป็นประธานสภาตำบล

 - ผู้ใหญ่บ้านในตำบล และแพทย์ประจำตำบล เป็นกรรมการสภาตำบลโดยตำแหน่ง มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 นายประกอบ เกยพุทรา            ผู้ใหญ่บ้านโนนพรม                 หมู่ที่ 1

 นายคง  หวังสระกลาง             กำนัน/ผู้ใหญบ้านสะพาน           หมู่ที่ 2

 นายอำนวย  หิงพุทรา             ผู้ใหญ่บ้านคอหงษ์                   หมู่ที่ 3

 นายสุผล   กาสำโรง               ผู้ใหญ่บ้านโนนสะพาน              หมู่ที่ 4

 นายบุญช่วย                        ผู้ใหญ่บ้านดอนผวา                 หมู่ที่ 5

 นายใจ   พูนศิริ                     ผู้ใหญ่บ้านโนนลาว                  หมู่ที่ 6

 นายสรวง   หมายด่านกลาง       ผู้ใหญ่บ้านหนองเครือชุด            หมู่ที่ 7

 นายร่วม  หวังรายกลาง            ผู้ใหญ่บ้านกระถิน                   หมู่ที่ 8

 นายพวง  ช่วยงาน                 ผู้ใหญ่บ้านโนนบ่อ                   หมู่ที่ 9

 นายชอบ  มุ่งคีมกลาง            ผู้ใหญ่บ้านโนนกราด                หมู่ที่ 10

 นายไสว  หวังสระกลาง           แพทย์ประจำตำบล

เมื่อ นายคง  หวังสระกลาง ได้ดำรงตำแหน่งจนครบวาระแล้ว  ได้มีการเปลี่ยนจากประธานสภาตำบลเป็น

ประธานกรรมการบริหาร และได้มีการเลือกตั้งขึ้น ผลคือนายวิสิฐ  พินจอหอ ได้รับเลือกให้เป็นประธานกรรมการบริหาร และต่อมากระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น โดยการตราพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  เพราะ สภาตำบลที่จัดตั้งตามประกาศของคณะปฏิวัตินั้น ยังไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลทำให้การบริหารงานขาดความคล่องตัว ไม่สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรปรับปรุงฐานะของสภาตำบลและการบริหารงานใหม่เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ ไปสู่ประชาชน ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2537 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 ซึ่ง มีผลทำให้สภาตำบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและยกฐานะสภาตำบลที่มีรายได้เข้า หลักเกณฑ์จัดตั้งเป็นหน่วย บริหารราชการส่วนท้องถิ่น เรียกว่า องค์การบริหารส่วนตำบล

          เริ่มแรกเมื่อ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล มีผลบังคับใช้ อบต.ลำคอหงษ์ ยังมีฐานะเป็นสภาตำบล โดยมีนายวิสิฐ พินจอหอ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร ต่อมา ในพื้นที่เขตตำบลลำคอหงษ์เจริญขึ้น มีชุมชนอยู่หนาแน่นและมีรายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 40 ประกอบกับ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหน้า 61 เล่มที่  113  ตอนที่ 9ง   ลงวันที่ 19 มกราคม 2539  โดยมีผลบังคับใช้ วันที่ 30 มกราคม  2539 มีการยกฐานะสภาตำบลลำคอหงษ์เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ต่อมาเมื่อ  “สภาตำบลลำคอหงษ์”  ยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ในปี พ.ศ. 2540

          นายวิสิฐ  พินจอหอ ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร พ.ศ. 2540 และได้เปลี่ยนเป็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และกรรมการบริหารองค์การส่วนตำบล เป็น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.  2547  ได้เลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ผลการเลือกตั้งคือ 

                   - นายวิสิฐ  พินจอหอ           ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์

                   - นายศรีนวล  ขอหน่วงกลาง  ดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์

                   - นายไสว  จูหมื่นไวย          ดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์

                   - นางวาริการ  ทองคำ         ดำรงตำแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์

                   - นายยนต์  มุ่งปั่นกลาง        ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์

                   - นายศรันยู  ฟอกสันเทียะ     ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์

          ในปี พ.ศ. 2551  มีการดำรงตำแหน่งจนครบวาระ และได้ทำการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ผลปรากฏว่า

                   - นายวิสิฐ  พินจอจอหอ        ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์

                   - นายศรีนวล  ขอหน่วงกลาง  ดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์

                   - นางปราณี  รัดกลาง          ดำรงตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์

                   - นายไสว  จูหมื่นไวย           ดำรงตำแหน่ง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์

                   - นายยนต์  มุ่งปั่นกลาง        ดำรงตำแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์

                   - นางวาริกา ทองคำ            ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์
ในปี พ.ศ.
2555  มีการดำรง ตำแหน่งจนครบวาระ และได้ทำการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เป็นคณะผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์  ได้แก่

                   - นายชิตณรงค์  ขอเหนี่ยวกลาง     ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์

                   - นายชาคฤษ  หมายอมกลาง         ดำรงตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์

                   - นายบัญชา  กิจกลาง                    ดำรงตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์

                   - นายพยนต์ฤทธิ์  ขอสูงเนิน         ดำรงตำแหน่ง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์

                   - นายสมชิต  ขอนัดกลาง              ดำรงตำแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์

                   - นางณัฐธิรา  วิวัฒนาการ             ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์

และคณะผู้บริหารในช่วงรักษาการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน พ.ศ.2563 ได้แก่
                    - นายชิตณรงค์  ขอเหนี่ยวกลาง     ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์

                   - นายชาคฤษ  หมายอมกลาง         ดำรงตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์

                   - นายเทพพยุง  มุ่งค้ำกลาง             ดำรงตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์

                   - นายพยนต์ฤทธิ์  ขอสูงเนิน         ดำรงตำแหน่ง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์

                   - นายสมชิต  ขอนัดกลาง              ดำรงตำแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์

                   - นางณัฐธิรา  วิวัฒนาการ             ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์

ในปัจจุบันตำบลลำคอหงษ์ มีกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ดังต่อไปนี้

         หมู่ที่ 1   บ้านโนนพรม                นายพนม          ดอกพงศ์กลาง            ผู้ใหญ่บ้าน

                                                             นายสันติพงษ์   จงรวมกลาง              ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

                                                             นายมานนท์      ชนะจอหอ                ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

         หมู่ที่ 2    บ้านสะพาน                 นางพิสมัย         มุ่งฝอยกลาง              ผู้ใหญ่บ้าน

                                                             นายลำยวง        แก้วตะพาน               ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

                                                             นางสมพร        บรรจบพุดซา             ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

          หมู่ที่ 3    บ้านคอหงษ์                 นายมงคล        กำพุดกลาง                 ผู้ใหญ่บ้าน

                                                              นายแฉล้ม       แย้มกลาง                   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

                                                              นายวีรยุทธ์     ขอเพิ่มกลาง               ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

          หมู่ที่ 4    บ้านโนนสะพาน          นายบัญชา       กิจกลาง                      ผู้ใหญ่บ้าน

                                                              นายรัติกร         มุ่งกลาง                   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

                                                              นายบุญส่ง       หงษ์สำโรง               ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

          หมู่ที่ 5   บ้านดอนผวา                 นายสมศักดิ์     มุ่งซ้อนกลาง             ผู้ใหญ่บ้าน

                                                              นายเด่น            ลายนอก                    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

                                                              นายศรีเทพ        นิ่มกลาง                    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

          หมู่ที่ี 6   บ้านโนนลาว                 นายนาวี            ไชยมี                         ผู้ใหญ่บ้าน

                                                               นายประคม       อ่อนสันเทียะ            ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

                                                               นางอุทัยวรรณ   หวังสระกลาง          ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

          หมู่ที่ 7 บ้านหนองเครือชุด           นายบุญรอด       รัดกลาง                    กำนัน ตำบลลำคอหงษ์

                                                               นายศุภสิทธิ์        การรักเรียน             ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

                                                               นายทรงศักดิ์        สะเดา                     ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

           หมู่ที่ 8 บ้านกระถิน                     สมศักดิ์                เปียโคกสูง               ผู้ใหญ่บ้าน

                                                               นายสมหวัง         การรักเรียน              ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

                                                               นายประหยัด        มุ่งเจือกลาง             ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

            หมู่ที่ 9 บ้านโนนบ่อ                   นายทองสืบ          ชวนงูเหลือม            ผู้ใหญ่บ้าน

                                                               นางวารินทร์          จันทร์เขียว               ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

                                                               นายประทวน        ขอหน่วงกลาง          ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

            หมู่ที่ 10 บ้านโนนกราด              นายชอุ่ม               มุ่งฝากกลาง             ผู้ใหญ่บ้าน

                                                                นายหัน                ภูมิกลาง                   ผู้ช่วยผู้ัใหญ่บ้าน

                                                                นายแฉล้ม           กาสำโรง                   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

            หมู่ที่ 11 บ้านดอนพรหมสร        นางพะเยาว์         มุ่งซ้อนกลาง             ผู้ใหญ่บ้าน

                                                                นายโสภาพ         มุ่งปั่นกลาง                ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

                                                                นายสองร้อย        วานสิน                      ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

     หมู่ที่ 12 บ้านหนองเครือชุดพัฒนา     นางวาริกา            ทองคำ                      ผู้ใหญ่บ้าน

                                                                 นายเวทย์              หมายครอบกลาง     ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

                                                                  นายนพ                มุ่งโตกลาง              ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ หมู่ที่2 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
โทรศัพท์:044-756380 / โทรสาร:044-756184
E-mail : admin@lamkhohong.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign