องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
สำนักปลัด

     
    นางสาวฐิตาภา  วงค์อินตา  
  หัวหน้าสำนักปลัด  
 
นายสีหนาถ  ขอจงกลาง
 นางสาวเพ็ญนภา กอพลูกลาง  นางสาววาริน พูนศิริ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
 

นางสาวธนวรรณ ประธีปรัตน์
นายธวัชชัย  สมบูรณ์นอก
-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยชำนาญงาน  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 

ว่าง


นิติกร


 

 


นายประเสริฐ บรรจบพุดซา

นักการ
 
 

 นางสาวศิริพร  เอนกพงษ์
นางสาวนภาพรรณ  ขอเพิ่มกลาง
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
ผช.จพง.ธุรการ
    
 
นายพรชาย  คลกลาง  
 นางสาวชนาภา  มุ่งเย็นกลาง
ผช.พนักงานขับรถยนต์
แม่บ้าน
 
 
นายอรรถพล  นามมุงคุณ
นายธวัชชัย  ทองกลาง
พนักงานขับรถกู้ชีพ
ยามรักษาความปลอดภัย
 

 นายอภิชาติ  ชอบสว่าง
 
นางสาวไฉน  จินดากลาง
 คนงานทั่วไป  
คนงานทั่วไป

 
 
   


 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ หมู่ที่2 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
โทรศัพท์:044-756380 / โทรสาร:044-756184
E-mail : admin@lamkhohong.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign