องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
สำนักปลัด

     
    นางสาวฐิตาภา  วงค์อินตา  
  หัวหน้าสำนักปลัด  
 
นายสีหนาถ  ขอจงกลาง
 นางสาวเพ็ญนภา กอพลูกลาง  นางสาววาริน พูนศิริ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
 

นางสาวธนวรรณ ประธีปรัตน์
นายธวัชชัย  สมบูรณ์นอก
-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยชำนาญงาน  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 

นางสาวปริศนา  แวดอุดม


นิติกรชำนาญการ


 

 


นายประเสริฐ บรรจบพุดซา

นักการ
 
 

 นางสาวศิริพร  เอนกพงษ์
นางสาวนภาพรรณ  ขอเพิ่มกลาง
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
ผช.จพง.ธุรการ
    
 
-ว่าง-  
 นางสาวชนาภา  มุ่งเย็นกลาง
ผช.พนักงานขับรถยนต์
แม่บ้าน
 
 
นายอรรถพล  นามมุงคุณ
นายธวัชชัย  ทองกลาง
พนักงานขับรถกู้ชีพ
ยามรักษาความปลอดภัย
 

 นายอภิชาติ  ชอบสว่าง
 
นางสาวไฉน  จินดากลาง
 คนงานทั่วไป  
คนงานทั่วไป

 
 
   


 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ หมู่ที่2 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
โทรศัพท์:044-756380 / โทรสาร:044-756184
E-mail : admin@lamkhohong.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign