องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

 

1.  สภาพทั่วไป


1.1  ที่ตั้ง   ตำบลลำคอหงษ์  เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมา อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโนนสูง ประมาณ 10 กิโลเมตร    มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ              ติดต่อกับ   ตำบลขามเฒ่า

ทิศใต้                 ติดต่อกับ   ตำบลโนนสูง และ ตำบลเมืองปราสาท

ทิศตะวันออก         ติดต่อกับ   ตำบลพลสงคราม   

ทิศตะวันตก           ติดต่อกับ   อำเภอโนนไทย                

1.2  เนื้อที่  องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์  มีพื้นที่ทั้งหมด  45.19 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 28,241 ไร่

1.3  ลักษณะภูมิประเทศ

       ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป ของตำบลลำคอหงษ์ มีลักษณะพื้นที่ของตำบล เป็นที่ราบลุ่ม ลักษณะเป็นดินเค็ม น้ำมีรสกร่อย สภาพภูมิอากาศเป็นเขตพื้นที่อากาศร้อน ฤดูร้อนจะร้อนมาก สภาพดินในฤดูร้อนจะแห้งแล้งมาก ช่วงฤดูฝนฝนจะตกน้อยปริมาณน้ำฝนมีน้อยมีน้ำไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร

1.4  รายชื่อกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วย  12  หมู่บ้าน

สารวัตรกำนัน    นายบุญลือ   หวังกำกลาง

สารวัตรกำนัน    นายบุญส่ง   หมายครอบกลาง

หมู่ที่ 1 บ้านโนนพรม   ผู้ใหญ่บ้าน นายพนม   ดอกพงศ์กลาง

ผช.ผู้ใหญ่บ้าน  นางวันเพ็ญ       จันตะเภา

ผช.ผู้ใหญ่บ้าน  นายสันติพงษ์    จงร่วมกลาง

หมู่ที่ 2  บ้านสะพาน ผู้ใหญ่บ้าน นางพิสมัย  มุ่งฝอยกลาง

ผช.ผู้ใหญ่บ้าน  นายลำยวง   แก้วตะพาน

ผช.ผู้ใหญ่บ้าน  นางสมพร    บรรจบพุดซา

หมู่ที่ 3  บ้านคอหงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน นายมงคล  กำพุดกลาง

ผช.ผู้ใหญ่บ้าน  นายแฉล้ม  แย้มกลาง

ผช.ผู้ใหญ่บ้าน  นางจันทร์ฉาย  ขอจงกลาง

หมู่ที่ 4  บ้านโนนสะพาน  ผู้ใหญ่บ้าน นายบัญชา  กิจกลาง

ผช.ผู้ใหญ่บ้าน  นารัติกร     มุ่งกลาง

ผช.ผู้ใหญ่บ้าน  นายบุญส่ง  หงษ์สำโรง

หมู่ที่ 5  บ้านดอนผวา  ผู้ใหญ่บ้าน นายสมศักดิ์  มุ่งซ้อนกลาง

ผช.ผู้ใหญ่บ้าน นายเด่น   ลายนอก

ผช.ผู้ใหญ่บ้าน นายสุเทพ  นิ่มกลาง

หมู่ที่ 6  บ้านโนนลาว ผู้ใหญ่บ้าน นายนาวี  ไชยมี

ผช.ผู้ใหญ่บ้าน นายชนะชัย   นกกลาง

ผช.ผู้ใหญ่บ้าน นายสมบูรณ์   เรียงจอหอ

หมู่ที่ 7  บ้านหนองเครือชุด  กำนัน นายบุญรอด  รัดกลาง 

ผช.ผู้ใหญ่บ้าน  นายศุภสิทธิ์  การรักเรียน

ผช.ผู้ใหญ่บ้าน  นายทรงศักดิ์  สะเดา

หมู่ที่ 8  บ้านกระถิน ผู้ใหญ่บ้าน   นายสมศักดิ์  เปียโคกสูง

ผช.ผู้ใหญ่บ้าน นายสมหวัง  การรักเรียน

ผช.ผู้ใหญ่บ้าน นายประหยัด  มุ่งเจือกลาง

หมู่ที่ 9  บ้านโนนบ่อ ผู้ใหญ่บ้าน  นายบุญสืบ  ชวนงูเหลือม

 ผช.ผู้ใหญ่บ้าน  นายประทวน  ขอหน่วงกลาง

 ผช.ผู้ใหญ่บ้าน  นางวารินทร์  จันทร์เขียว

หมู่ที่ 10 บ้านโนนกราด ผู้ใหญ่บ้าน นายชอุ่ม มุ่งฝากกลาง

ผช.ผู้ใหญ่บ้าน  นายแสวง    หวังกุลกลาง

ผช.ผู้ใหญ่บ้าน  นายแฉล้ม   กาสำโรง

หมู่ที่ 11 บ้านดอนพรมสร ผู้ใหญ่บ้าน นางพะเยาว์  มุ่งซ้อนกลาง

ผช.ผู้ใหญ่บ้าน นายโสภาพ  มุ่งปั่นกลาง

ผช.ผู้ใหญ่บ้าน นายสองร้อย  วานสิน

หมู่ที่ 12 บ้านหนองเครือชุดพัฒนา ผู้ใหญ่บ้าน นางวาริกา  ทองคำ

ผช.ผู้ใหญ่บ้าน  นายเวทย์  หมายครอบกลาง

ผช.ผู้ใหญ่บ้าน  นายนพ    มุ่งโตกลาง

1.5  ท้องถิ่นอื่นในตำบล  (แสดงจำนวนเทศบาลและสุขาภิบาลในตำบล)

- จำนวนเทศบาล      -    แห่ง  (ระบุชื่อ)

- จำนวนสุขาภิบาล    -    แห่ง  (ระบุชื่อ)

1.6  ประชากร   (ข้อมูล   เดือน เมษายน  พ.ศ.2560)

  ประชากรรวมทั้งสิ้น  6,615 คน   แยกเป็น  ชาย  3,283  คน   หญิง 3,332  คน

แยกเป็นแต่ละหมู่บ้าน  ดังนี้

-หมู่ที่ 1 บ้านโนนพรม มีจำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด   65  หลังคาเรือน

แยกเป็นชาย  122 คน  หญิง  108 คน

-หมู่ที่ 2 บ้านสะพาน มีจำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด   260  หลังคาเรือน

แยกเป็นชาย   544 คน  หญิง  544 คน

-หมู่ที่ 3 บ้านคอหงษ์ มีจำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด  173 หลังคาเรือน

แยกเป็นชาย  323 คน  หญิง  311 คน

-หมู่ที่ 4 บ้านโนนสะพาน มีจำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด 73 หลังคาเรือน

แยกเป็นชาย  165  คน  หญิง  164  คน

-หมู่ที่ 5 บ้านดอนผวา  มีจำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด  235  หลังคาเรือน

แยกเป็นชาย  443  คน  หญิง  447 คน

-หมู่ที่ 6 บ้านโนนลาว  มีจำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด  102 หลังคาเรือน

แยกเป็นชาย  186 คน  หญิง  195  คน

-หมู่ที่ 7 บ้านหนองเครือชุด  มีจำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด  150  หลังคาเรือน

แยกเป็นชาย  288 คน  หญิง  300 คน

-หมู่ที่ 8 บ้านกระถิน  มีจำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด  167  หลังคาเรือน

แยกเป็นชาย  343 คน  หญิง  336 คน

-หมู่ที่ 9 บ้านโนนบ่อ มีจำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด 107  หลังคาเรือน

แยกเป็นชาย  166 คน  หญิง  189  คน

-หมู่ที่ 10 บ้านโนนกราด  มีจำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด  47  หลังคาเรือน

แยกเป็นชาย  86  คน  หญิง  106 คน

-หมู่ที่ 11 บ้านดอนพรหมสร  มีจำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด  143  หลังคาเรือน

แยกเป็นชาย  299 คน  หญิง  301  คน

-หมู่ที่ 12 บ้านหนองเครือชุดพัฒนา  มีจำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด   171  หลังคาเรือน

แยกเป็นชาย  318  คน  หญิง  331 คน

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ หมู่ที่2 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
โทรศัพท์:044-756380 / โทรสาร:044-756184
E-mail : admin@lamkhohong.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign