องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

   
 
    พ.อ.อ. ไพบูลย์ สีลเสฏโฐ  ศิริประเสริฐ  
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์  
   

  นางสาวฐิตาภา  วงค์อินตา   นางสาวธัญพร เพียรกลาง นายโอวาส หว่างกลาง
 หัวหน้าสำนักปลัด
 ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
   
 
นางสาวนุชนาถ มุ่งยุทธกลาง

นายโอวาส หว่างกลาง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


รักษาการผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร      
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ หมู่ที่2 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
โทรศัพท์:044-756380 / โทรสาร:044-756184
E-mail : admin@lamkhohong.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign