องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
สาสน์จากปลัด อบต.

               "กระผม พ.อ.อ.ไพบูลย์ สีลเสฏโฐ ศิริประเสริฐ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในฐานะข้าราชการประจำหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ในการบริหารงานขององค์กรนอกจากการนำนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติแล้ว ต้องถือปฏิบัติตามระเบียบ กฏหมาย ข้อบังคับ แบบแผนของทางราชการเป็นสำคัญ เพื่อนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงานก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ และเป็นประโยชน์ให้ต่อพี่น้องประชาชนอย่างสูงสุดต่อไป"

       


    พ.อ.อ.
 
           (ไพบูลย์ สีลเสฏโฐ ศิริประเสริฐ)
      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ หมู่ที่2 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
โทรศัพท์:044-756380 / โทรสาร:044-756184
E-mail : admin@lamkhohong.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign