องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

.  สภาพทางเศรษฐกิจ

.  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม(ทำนา) และรับจ้างทั่วไป

การใช้ที่ดิน

          ตำบลลำคอหงษ์  มีพื้นที่ทั้งหมด  ๒๘,๒๔๑  ไร่  แบ่งเป็นประเภทการใช้ที่ดิน  ดังนี้

                   . พื้นที่ทำนา                                ๑๙,๙๙๓       ไร่

                   . พื้นที่ทำไร่                                     ๖๘๘       ไร่

                   . พื้นที่ทำสวน                                    ๕๘        ไร่

                   . พื้นที่ปลูกผักสวนครัว                        ๑๓๑            ไร่

                   . พื้นที่อื่น ๆ                                   ,๓๘๑       ไร่

          อาชีพ

          . การเพาะปลูก  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทางด้านการเกษตรเป็นส่วนใหญ่  พืชที่ปลูกมาก         ได้แก่   ข้าว  ปอแก้ว  ถั่วลิสง  พริก  เป็นต้น

                   ๒. การปศุสัตว์  การเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริมจากการเพาะปลูก   สัตว์ที่เลี้ยงมากได้แก่  โค  กระบือ  สุกร  ไก่  เป็ด         เป็นต้น

          . รายได้  รายได้ของประชาชนในตำบล  แยกออกเป็น

                   .  รายได้ในภาคเกษตร  เป็นรายได้จากการขายข้าว  และพืชไร่  เช่น  ปอแก้ว  พริก  และ      ถั่วลิสงและรายได้จากการเลี้ยงสัตว์  เช่น  การขายโค  กระบือ  สุกร  ไก่  และปลา

                   .  รายได้นอกภาคเกษตร  เป็นรายได้จากการรับจ้างต่าง ๆ เช่น  ช่างก่อสร้าง  งานในโรงงาน

                   .  อุตสาหกรรม       

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ หมู่ที่2 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
โทรศัพท์:044-756380 / โทรสาร:044-756184
E-mail : admin@lamkhohong.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign