องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

       

 

.  สภาพทางสังคม

  .  การศึกษา

                โรงเรียนมีจำนวน    แห่ง  ดังนี้

                ๑.  โรงเรียนบ้านสะพาน  (ขยายโอกาส)

                ๒.  โรงเรียนบ้านคอหงษ์

                ๓.  โรงเรียนบ้านดอนผวา

                ๔.  โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด  (ขยายโอกาส)

โดยแยกออกเป็น

-  โรงเรียนประถมศึกษา                                                 จำนวน      แห่ง

-  โรงเรียนมัธยมศึกษา  (ขยายโอกาส)                               จำนวน      แห่ง

-  ศูนย์การเรียนชุมชนตำบล                                            จำนวน       แห่ง

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลำคอหงษ์                                จำนวน       แห่ง

 .  สถาบันและองค์กรทางศาสนา

-  วัด                                       จำนวน       แห่ง    ได้แก่

๑.  วัดบ้านสะพาน

๒.  วัดบ้านคอหงษ์

๓.  วัดบ้านดอนผวา

๔.  วัดบ้านโนนลาว

๕.  วัดบ้านหนองเครือชุด

-  สำนักสงฆ์                          จำนวน       แห่ง

๑.  สำนักสงฆ์บ้านกระถิน

๒.  สำนักสงฆ์บ้านโนนพรม

-  โบสถ์                                  จำนวน   -     แห่ง


 

    .  สาธารณสุข

-  โรงพยาบาลของรัฐขนาด     -      เตียง            จำนวน   -      แห่ง

-  สถานีอนามัยประจำตำบล  (บ้านสะพาน)     จำนวน        แห่ง  (ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน)

-  สถานพยาบาลเอกชน                                                 จำนวน   -     แห่ง 

-  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                                               จำนวน   -     แห่ง

-  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ                                          ร้อยละ  ๑๐๐


 

  .  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-  ศูนย์ อปพร.ประจำตำบล                                 จำนวน       แห่ง

-  สถานีตำรวจชุมชน                                    จำนวน   -      แห่ง

-  สถานีดับเพลิง                                          จำนวน   -      แห่ง

.  การเกษตร

-  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร                                จำนวน         แห่ง

 

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ หมู่ที่2 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
โทรศัพท์:044-756380 / โทรสาร:044-756184
E-mail : admin@lamkhohong.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign