องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน

.  การบริการพื้นฐาน

  .  การคมนาคมขนส่ง 

                 การคมนาคมติดต่อภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยการคมนาคมทางบก  โดยมีถนนคอนกรีต  ถนนหินคลุก  ถนนลูกรัง  และถนนดิน  สภาพการใช้โดยรวม

ใช้การได้ดี  มีทางหลวงจังหวัดหมายเลข  ๒๐๖๘ ตัดผ่านเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  (.โนนสูง  - .ขามสะแกแสง)  เป็นถนนลาดยางใช้เป็นทางคมนาคมติดต่อระหว่างตำบลลำคอหงษ์   กับอำเภอโนนสูงและอำเภอขามสะแกแสง  ให้คมนาคมติดต่อได้ทุกฤดูกาล  และยังมี  ถนน  รพช. (บ้านโนนลาว บ้านหนองเครือชุด)  เป็นถนนหินคลุกใช้คมนาคมติดต่อได้ทุกฤดูกาล  ผ่านหมู่ที่  ,,,


 

.  การโทรคมนาคม

-      ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                               จำนวน   -    แห่ง

-      สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ                               จำนวน   -    แห่ง

.  การไฟฟ้า

            ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์  ประชาชนทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงโดยมีจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้  จำนวน  ,๔๙๓  ครัวเรือน

.  การประปา

ในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์  มีระบบประปา  จำนวน       แห่ง  ซึ่งให้บริการประชาชนผู้ใช้น้ำครอบคลุมทั้ง  ๑๒  หมู่บ้าน  

.  แหล่งน้ำธรรมชาติ

-  หนอง,บึง                                                 จำนวน       แห่ง

-  ลำน้ำ ลำห้วย                                     จำนวน       แห่ง

 .  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

-  ฝาย                                                  จำนวน   ๑๒   แห่ง

-  บ่อน้ำตื้น                                             จำนวน   ๖๓   แห่ง

-  บ่อโยก                                                จำนวน        แห่ง

-  ระบบประปา                                         จำนวน       แห่ง

 

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ หมู่ที่2 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
โทรศัพท์:044-756380 / โทรสาร:044-756184
E-mail : admin@lamkhohong.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign