องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบคำร้องทั่วไป [ 3 ต.ค. 2565 ]87
2 แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ( ดร.01/ดร.02) [ 3 ต.ค. 2565 ]68
3 หนังสือมอบอำนาจ/หนังสือยินยอม การรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 3 ต.ค. 2565 ]96
4 แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือ ( รับรองการทำเกษตรในพื้นที่ตำบลลำคอหงษ์ ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเพื่อทำการเกษตร) [ 3 ต.ค. 2565 ]120
5 แบบขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ [ 3 ต.ค. 2565 ]59
6 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]93
7 หนังสือมอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ [ 3 ต.ค. 2565 ]108
8 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 3 ต.ค. 2565 ]107
9 แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 3 ต.ค. 2565 ]109
10 แบบฟอร์มการรับการสนับสนุนช่วยเหลือ [ 3 ต.ค. 2565 ]138
11 แบบแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะ [ 3 ต.ค. 2565 ]69
12 ใบคำขออนุญาตใช้น้ำประปา [ 3 ต.ค. 2565 ]76
13 เอกสารการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคารและการใช้ที่ดิน ( หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 6) [ 3 ต.ค. 2565 ]90
14 เอกสารการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคารและการใช้ที่ดิน ( หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 12) [ 3 ต.ค. 2565 ]100
15 คำร้องขอกู้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน [ 5 มิ.ย. 2563 ]256
16 แบบฟอร์มร้องเรียนร้องทุกข์ทางโทรศัพท์ [ 8 ม.ค. 2563 ]251
17 แบบร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยตนเอง [ 8 ม.ค. 2563 ]251
18 ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว [ 22 ธ.ค. 2557 ]242
19 ใบลาพักผ่อน [ 22 ธ.ค. 2557 ]231