องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 44 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566 [ 24 ก.พ. 2566 ]84
2 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 24 ก.พ. 2566 ]110
3 กระบวนการขั้นตอนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 24 ก.พ. 2566 ]94
4 ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 24 ก.พ. 2566 ]79
5 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 [ 24 ก.พ. 2566 ]100
6 รายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร  สมาชิกสภา ข้าราชการ ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 24 ก.พ. 2566 ]83
7 สวัสดิการของพนักงาน [ 24 ก.พ. 2566 ]110
8 องค์กรภายในสำนักงาน [ 24 ก.พ. 2566 ]116
9 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 24 ก.พ. 2566 ]120
10 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 24 ก.พ. 2566 ]87
11 ประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย 2566 [ 24 ก.พ. 2566 ]75
12 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 13 ก.ย. 2565 ]110
13 นโยบายการบริหารงานบุคคล [ 1 มี.ค. 2565 ]158
14 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 -2566 ) [ 1 มี.ค. 2565 ]170
15 รายงานผลการฝึกอบรม [ 1 มี.ค. 2565 ]164
16 ประเมินผลการปฎิบัติงาน [ 1 มี.ค. 2565 ]163
17 นโยบายกลยุทธ์ การบริหารและพัฒนา [ 21 เม.ย. 2564 ]237
18 นโยบายกลยุทธ์ การบริหารและพัฒนา [ 21 เม.ย. 2564 ]223
19 การมอบอำนาจและรักษาราชการแทน [ 15 เม.ย. 2564 ]213
20 การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อมาปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน [ 1 เม.ย. 2564 ]235
 
หน้า 1|2|3