องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 313 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับเกรดและถมดินถนนหลังอุทกภัยภายในเขตตำบลลำคอหงษ์ จำนวน 23 รายการ [ 7 พ.ย. 2565 ]10
2 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อส่งน้ำหลัก (ท่อเมนต์) ท่อน้ำประกอบและอื่นๆ ทั้งระบบ บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11 (หน้า รพ.สต.สะพาน) - บ้านสะพาน หมู่ที่ 2 [ 27 ก.ย. 2565 ]20
3 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างป้ายชื่อ หมู่บ้านดอนพรหมสร ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่11 [ 27 ก.ย. 2565 ]19
4 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเดิมปูทับด้วยหินคลุก สายจากบ้านโนนพรม หมู่ที่ 1 ตำบลลำคอหงษ์ ถึงบ้านโนนขุนกัน ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 22 ก.ย. 2565 ]22
5 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 21 ก.ย. 2565 ]23
6 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 20 ก.ย. 2565 ]23
7 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิม ปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายภายในหมู่บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้ยวิธีอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ก.ย. 2565 ]22
8 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิม ปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางเข้าตัวหมู่บ้านถึงท้ายหมู่บ้าน บ้านโนนพรม หมู่ที่ 1 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,940.00 เมตร ด้วยวิธีอิเล็คทร [ 16 ก.ย. 2565 ]22
9 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิม ปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านคอหงษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ก.ย. 2565 ]24
10 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเดิม ปูทับด้วยแอสฟัลท์ติก สายจากทางเข้าตัวหมู่บ้าน ถึง ท้ายหมู่บ้าน บ้านโนนพรมหมู่ที่ 1 [ 13 ก.ย. 2565 ]28
11 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนเดิม ปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6 [ 13 ก.ย. 2565 ]26
12 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนเดิม ปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านคอหงษ์ หมู่ที่ 3 [ 8 ก.ย. 2565 ]26
13 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางสำราญ – เหมืองบ้านสะพาน หมู่ที่ 2 [ 24 ส.ค. 2565 ]28
14 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับถนนเดิม พร้อมวางท่อระบายและบ่อพักน้ำ สายจากหน้าวัดสะพาน บ้านสะพาน หมู่ที่ 2 [ 24 ส.ค. 2565 ]28
15 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับถนนเดิม พร้อมวางท่อระบายน้ำ ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 [ 24 ส.ค. 2565 ]29
16 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมทับถนนเดิม สายจากบ้านนางสำรวย แก้วสีขาว – บ้านนางสายพิณ มุ่งเขื่องกลาง บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 [ 24 ส.ค. 2565 ]28
17 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทับถนนเดิม สายจากบ้านนางพยอม ขอพ่วงกลาง – ถนนลาดยาง บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 [ 24 ส.ค. 2565 ]28
18 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับถนนเดิม สายจากบ้านนายเชื่อม – หน้าบ้านนายกังวาฬ หมายอมกลาง บ้านหนองเครือชุด หมู่ที่ 7 [ 24 ส.ค. 2565 ]26
19 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับถนนเดิม สายแยกบ้านนายอาคม - สามแยกบ้านนายประนอม บ้านหนองเครือชุด หมู่ที่ 7 [ 24 ส.ค. 2565 ]27
20 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสาคร - บ้านนางบุญช่วย บ้านกระถิน หมู่ที่ 8 [ 24 ส.ค. 2565 ]29
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16