องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 317 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทับถนนเดิม สายจากบ้านนางพยอม ขอพ่วงกลาง – ถนนลาดยาง บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 [ 24 ส.ค. 2565 ]31
22 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับถนนเดิม สายจากบ้านนายเชื่อม – หน้าบ้านนายกังวาฬ หมายอมกลาง บ้านหนองเครือชุด หมู่ที่ 7 [ 24 ส.ค. 2565 ]28
23 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับถนนเดิม สายแยกบ้านนายอาคม - สามแยกบ้านนายประนอม บ้านหนองเครือชุด หมู่ที่ 7 [ 24 ส.ค. 2565 ]30
24 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสาคร - บ้านนางบุญช่วย บ้านกระถิน หมู่ที่ 8 [ 24 ส.ค. 2565 ]32
25 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกนางบัว - บ้านนางสมหมาย บ้านกระถิน หมู่ที่ 8 [ 24 ส.ค. 2565 ]29
26 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากศาลปู่ตา – วัดคอหงษ์ บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9 [ 24 ส.ค. 2565 ]30
27 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับถนนเดิม สายจากถนน คสล. เลียบคลองลำตากลึง – สามแยกบ้านนายสมศักดิ์ ด่านกลาง บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9 [ 24 ส.ค. 2565 ]28
28 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับถนนเดิม ทางขึ้น – ลง ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11 [ 24 ส.ค. 2565 ]24
29 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างฉางข้าว – สี่แยกโคกเพชร - ถนนทางไปบ้านมะรุม บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11 [ 24 ส.ค. 2565 ]29
30 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับถนนเดิม สายจากศาลาประชาคมหมู่บ้าน – บ้านนางทองด้วง ยงตากลาง บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11 [ 24 ส.ค. 2565 ]26
31 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกทางเข้าหมู่บ้าน – บ้านนางปราณี มุ่งรวยกลาง บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11 [ 24 ส.ค. 2565 ]26
32 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายน่วม มุ่งอิงกลาง – ประปาหมู่บ้าน บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ [ 24 ส.ค. 2565 ]25
33 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนทางเข้าหมู่บ้าน สายจากถนนลาดยาง – สี่แยกหน้าบ้านนายแช่ม คลกลาง บ้านสะพาน หมู่ที่ 2 [ 24 ส.ค. 2565 ]24
34 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก สายจากบ้านนางสมร มุ่งยุทธกลาง–บ้านนายสะอิ้ง จุลกลาง บ้านสะพาน หมู่ที่ 2 [ 24 ส.ค. 2565 ]23
35 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ สายถนน คสล. จากบ้านนางประนอม – บ้านถนนโพธิ์ ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย บ้านหนองเครือชุด หมู่ที่ 7 [ 24 ส.ค. 2565 ]26
36 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ( ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ 92/2565 ) [ 24 ส.ค. 2565 ]30
37 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ( ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ 91/2565 ) [ 24 ส.ค. 2565 ]28
38 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อส่งน้ำหลัก (ท่อเมนต์) ท่อน้ำประกอบและอื่นๆ ทั้งระบบ บ้านสะพาน หมู่ที่ 2 - บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6 [ 21 ก.ค. 2565 ]47
39 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อส่งน้ำหลัก (ท่อเมนต์) ท่อน้ำประกอบและอื่นๆ ทั้งระบบ บ้านกระถิน หมู่ที่ 8 [ 21 ก.ค. 2565 ]44
40 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อส่งน้ำหลัก (ท่อเมนต์) ท่อน้ำประกอบและอื่นๆ ทั้งระบบ บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11 (หน้า รพ.สต.สะพาน) - บ้านสะพาน หมู่ที่ 2 [ 21 ก.ค. 2565 ]41
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16