องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 21 ก.ย. 2563 ]228
2 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 21 ก.ย. 2563 ]219
3 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 21 ก.ย. 2563 ]248
4 การให้บริการ [ 29 พ.ค. 2563 ]222
5 สถิติการให้บริการ [ 25 พ.ค. 2563 ]220
6 การชำระภาษีท้องถิ่น [ 1 ม.ค. 2563 ]229
7 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ [ 27 ธ.ค. 2562 ]218
8 การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ [ 21 พ.ย. 2562 ]219
9 ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง [ 17 ต.ค. 2562 ]222
10 รายงานสำรวจความพึงพอใจ [ 19 ก.ย. 2562 ]203