องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร [ 1 เม.ย. 2567 ]10
2 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล [ 1 เม.ย. 2567 ]11
3 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 เม.ย. 2567 ]11
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม [ 14 ก.พ. 2567 ]12
5 กิจกรรมการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล [ 22 ม.ค. 2567 ]12
6 แนวปฏิบัติของพนักงาน [ 22 ม.ค. 2567 ]12
7 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 9 เม.ย. 2564 ]243
8 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 9 เม.ย. 2564 ]242
9 แผ่นพับวินัยราชการ [ 5 เม.ย. 2564 ]232
10 รับทราบแนวปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรม [ 5 เม.ย. 2564 ]234
11 รายงานผลการดำเนินการตามแผนคุณธรรม [ 5 เม.ย. 2564 ]276
12 รับทราบแนวปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรม [ 13 ม.ค. 2564 ]238
13 แผ่นพับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 11 ม.ค. 2564 ]223
14 ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและลูกจ้าง อปท. [ 5 ม.ค. 2564 ]234
15 แผ่นพับการดำเนินการทางวินัย [ 14 ธ.ค. 2563 ]228
16 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]218
17 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 28 ต.ค. 2563 ]230
18 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]224
19 บันทึกข้อความ [ 9 เม.ย. 2563 ]217
20 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของทางราชการ ประจำปี 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]222
 
หน้า 1|2