องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 330 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่องงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆของกิจการประปา ปีงบประมาณ 2560 [ 9 ต.ค. 2560 ]200
222 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 2 ต.ค. 2560 ]211
223 รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 2 ต.ค. 2560 ]206
224 ขอเชิญร่วมงาน "พิธีหล่อเทียนพรรษา และสมโภชน์เทียนจำนำพรรษา ตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีเข้าพรรษา ประปี 2560 [ 29 มิ.ย. 2560 ]230
225 ปฏิบัติการเชิงรุกกำจัดลูกน้ำยุงลายร่วมกับ รพ.สต.สะพาน และ อสม. ตำบลลำคอหงษ์ [ 19 มิ.ย. 2560 ]244
226 ดำเนินการพ่นหมอกควันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในตำบลลำคอหงษ์ [ 31 พ.ค. 2560 ]203
227 โครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการพัฒาสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 27 พ.ค. 2560 ]206
228 โครงการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 10 คน 10 เรื่อง โดยการสนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 26 พ.ค. 2560 ]220
229 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพให้กับประชาชนและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 13 พ.ค. 2560 ]213
230 ประชุมผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลลำคอหงษ์ ประจำปีการศึกษา 2560 [ 11 พ.ค. 2560 ]205
231 ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ นายอุทัย สมสุข ผอ.รพ.สต.สะพาน เพื่อเป็นการดำเนินการโครงการรณรงค์กำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 11 พ.ค. 2560 ]299
232 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา/คนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 5 พ.ค. 2560 ]194
233 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร เรื่องการดูแลสุขาภิบาลและเฝ้าระวังโรคระบาดแก่ผู้เลี้ยงปศุสัตว์ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอโนนสูง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 4 พ.ค. 2560 ]248
234 โครงการอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 [ 13 เม.ย. 2560 ]220
235 พิธีเปิดศูนย์บริการประชาชน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 [ 11 เม.ย. 2560 ]194
236 ตั้งจุดบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 [ 11 เม.ย. 2560 ]192
237 การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกระถินเชื่อมต่อบ้านโนนลาว [ 3 เม.ย. 2560 ]244
238 ประชุมเตรียมความพร้อมอำนวยการจราจรกับ อาสาสมัคร อปพร.ตำบลลำคอหงษ์ [ 1 เม.ย. 2560 ]193
239 ประชุมเตรียมความพร้อมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในงานอนุลักษณ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2560 [ 1 เม.ย. 2560 ]190
240 พิธีมอบอนุบัตรบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลำคอหงษ์ ประจำปีการศึกษา 2559 [ 31 มี.ค. 2560 ]205
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17